Neurodegenerative disease is an umbrella term for a range of conditions which primarily affect the neurons in the human brain.

Neurons are the building blocks of the nervous system, which includes the brain and spinal cord. Neurons normally don’t reproduce or replace themselves, so when they become damaged or die they cannot be replaced by the body. Examples of neurodegenerative diseases include Parkinson’s, Alzheimer’s, and Huntington’s disease.

neurodegenerative disease

Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունները անբուժելի և թուլացնող պայմաններ են, որոնք հանգեցնում են նյարդային բջիջների առաջադեմ այլասերման և/կամ մահվան: Սա խնդիրներ է առաջացնում շարժման (որը կոչվում է ատաքսիա) կամ մտավոր գործունեության հետ կապված (կոչվում է դեմենցիա):

Դեմենիաները պատասխանատու են նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների ամենամեծ բեռի համար, ընդ որում Ալցհեյմերի հիվանդությունը կազմում է դեմենցիայի դեպքերի մոտավորապես 60-70%-ը:

Այն neurodegenerative diseases that RAVCARE focuses on are:

  • Alzheimer’s disease (AD) and other dementias
  • Parkinson’s disease (PD) and PD-related disorders
  • Prion disease
  • Motor neurone diseases (MND)
  • Huntington’s disease (HD)
  • Spinocerebellar ataxia (SCA)
  • Spinal muscular atrophy (SMA)

.

The Benefits and Features of RAVCARE's Digital Therapeutics for Aging in Place

Aging in Place Benefits and Features of RAVCARE’s Digital Therapeutics

RAVCARE’s Healthy Aging Digital Therapeutics offers a groundbreaking solution for promoting healthy aging among older adults aging in place. By addressing multiple chronic conditions, improving cognitive function, enhancing social connection, and providing personalized care planning, HADT has the potential to revolutionize the way we approach healthy aging.

Read More »
hyՀայերեն