Neurodegenerative disease is an umbrella term for a range of conditions which primarily affect the neurons in the human brain.

Neurons are the building blocks of the nervous system, which includes the brain and spinal cord. Neurons normally don’t reproduce or replace themselves, so when they become damaged or die they cannot be replaced by the body. Examples of neurodegenerative diseases include Parkinson’s, Alzheimer’s, and Huntington’s disease.

neurodegenerative disease

Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունները անբուժելի և թուլացնող պայմաններ են, որոնք հանգեցնում են նյարդային բջիջների առաջադեմ այլասերման և/կամ մահվան: Սա խնդիրներ է առաջացնում շարժման (որը կոչվում է ատաքսիա) կամ մտավոր գործունեության հետ կապված (կոչվում է դեմենցիա):

Դեմենիաները պատասխանատու են նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների ամենամեծ բեռի համար, ընդ որում Ալցհեյմերի հիվանդությունը կազմում է դեմենցիայի դեպքերի մոտավորապես 60-70%-ը:

Այն neurodegenerative diseases that RAVCARE focuses on are:

  • Alzheimer’s disease (AD) and other dementias
  • Parkinson’s disease (PD) and PD-related disorders
  • Prion disease
  • Motor neurone diseases (MND)
  • Huntington’s disease (HD)
  • Spinocerebellar ataxia (SCA)
  • Spinal muscular atrophy (SMA)

.

RAVCARE Ambient Digital Therapeutics-ի վերելքը

RAVCARE Ambient Digital Therapeutics-ի վերելքը

RAVCARE’s ambient technology ushers in a new era of digital therapeutics, one that emphasizes prevention over intervention. By continuously monitoring and addressing potential issues before they escalate, RAVCARE empowers individuals to take a proactive approach to their well-being.

Read More »
hyՀայերեն