Empowering people to take control of their chronic conditions through personalized digital diabetes therapeutics.

digital diabetes therapeutics

Revolutionizing health by reclaiming cardiometabolic well-being.

Աշխարհում, որտեղ 3-րդ մեծահասակներից 1-ը բախվում է քրոնիկ հիվանդությունների համաստեղության հետ, մենք ձեռնամուխ ենք եղել առաքելությանը` զորացնելու անհատներին՝ վերականգնելու իրենց սրտանոթային առողջության վերահսկողությունը:

Our innovative digital therapies transcend symptom management, delving into the root causes of these ailments. Guided by a patient-centered approach, we empower individuals to adopt sustainable lifestyle changes, one habit at a time.

Ի տարբերություն ավանդական դեղամիջոցների, մեր լուծումները զերծ են անցանկալի կողմնակի ազդեցություններից՝ ճանապարհ հարթելով ավելի առողջ և երջանիկ կյանքի համար:

Pioneering the Future of Diabetes Prevention and Management

Ինսուլինի դիմադրությունը լուրջ առողջական վիճակ է, որը կարող է հանգեցնել 2-րդ տիպի շաքարախտի, սրտի հիվանդության և այլ քրոնիկական առողջական խնդիրների: Ենթադրվում է, որ աշխարհում ավելի քան 1 միլիարդ մարդ ունի ինսուլինի դիմադրություն:

Ինսուլինի դիմադրության ավանդական բուժումը կենտրոնանում է արյան շաքարի մակարդակի իջեցման վրա, սակայն դրանք չեն լուծում խնդրի հիմքում ընկած պատճառը: AI-ի վրա հիմնված ապրելակերպի փոփոխությունը նոր մոտեցում է ինսուլինի դիմադրողականությունը հակադարձելու համար, որը հիմնված է վերջին գիտական հետազոտությունների վրա:

Այս մոտեցումն օգտագործում է արհեստական ինտելեկտ՝ դիետայի, վարժությունների և քնի անհատականացված պլաններ ստեղծելու համար, որոնք նախատեսված են ինսուլինի նկատմամբ զգայունությունը բարելավելու համար: Այս պլանները հիմնված են յուրաքանչյուր անհատի առողջության եզակի տվյալների և ապրելակերպի գործոնների վրա:

Early studies have shown that AI-driven lifestyle modification can be an effective way to reverse insulin resistance and improve overall health. In one study, participants who followed an AI-driven lifestyle modification plan for six months were able to reduce their body fat by 5%, increase their muscle mass by 3%, and lower their blood sugar levels by 15%.

AI-ի վրա հիմնված ապրելակերպի փոփոխությունը անվտանգ և արդյունավետ միջոց է ինսուլինի դիմադրությունը հակադարձելու և ընդհանուր առողջությունը բարելավելու համար: Դա անհատականացված մոտեցում է, որը հարմարեցված է յուրաքանչյուր անհատի կարիքներին:

Here are some of the benefits of AI-driven lifestyle modification:

 • Improves insulin sensitivity
 • Lowers blood sugar levels
 • Reduces body fat
 • Increases muscle mass
 • Improves heart health
 • Reduces the risk of type 2 diabetes and other chronic health problems

If you are interested in learning more about AI-driven lifestyle modification, please talk to  RE.DOCTOR

Learn the benefits of combining medication with digital diabetes therapeutics

 • Pharmaceutical Companies Embrace Digital Diabetes Therapeutics (DTx) with RE.DOCTOR’s Innovative Solutions

In the ever-evolving healthcare landscape, pharmaceutical companies are continuously seeking innovative ways to enhance their treatment offerings. In this pursuit, digital therapeutics (DTx) have emerged as a transformative force, offering a personalized and data-driven approach to complement traditional pharmacotherapy. Leading the charge in this realm is RE.DOCTOR, a pioneer in DTx solutions, empowering pharmaceutical companies to seamlessly integrate DTx into their treatment strategies.

 

RE.DOCTOR’s comprehensive DTx platform seamlessly integrates with existing pharmaceutical products, providing a holistic approach to patient care. This integration enables seamless data exchange between DTx and pharmacotherapy, fostering a deeper understanding of patient responses and treatment outcomes. By leveraging RE.DOCTOR’s DTx solutions, pharmaceutical companies can:

 

  • Enhance patient engagement and adherence through personalized interventions
  • Provide real-time monitoring of patient progress and treatment efficacy
  • Gather valuable data to inform future drug development and clinical trials

The integration of RE.DOCTOR’s DTx solutions into pharmaceutical treatment plans offers a multitude of benefits for patients. DTx can provide:

  • Personalized guidance and support for lifestyle modifications
  • Remote monitoring and symptom management
  • Enhanced self-efficacy and empowerment in managing their health conditions

Through its collaboration with pharmaceutical companies, RE.DOCTOR is revolutionizing the healthcare industry, paving the way for a future where DTx seamlessly complements pharmacotherapy to deliver personalized, data-driven, and patient-centric care.

Additional resources:

 

Ընկերություն

RAVCARE leverages the digital therapeutics ecosystem in order to bring health care to every patient..

Եկեք Օգնենք

Certifications

ce marking icon isolated on white background free vectorClass I medical device under MDR.

ISO 27001/13485 and HIPAA/GDPR compliant

© RAVCARE srl – Not all services are available in all locations. Our solutions are not a replacement for a healthcare professional and our solution does not diagnose, prevent, provide any treatment for any form of illness or disease.
hyՀայերեն